Προσλήψεις με δίμηνες συμβάσεις προκήρυξε ο δήμος Μεγαρέων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2 ) μηνών

Ο Δήμος Μεγαρέων , ύστερα από την υπ’ αριθ. 98/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (6ΚΟΝΩΚΠ-Ρ2Ζ) και το υπ’ αριθμ. 31269/8925/16-4-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  , ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης , Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων, με τα κατωτέρω τυπικά και ειδικά προσόντα  ως εξής :

 

Κατηγορία Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Ειδικά και Τυπικά Προσόντα Χρονική Διάρκεια
ΔΕ Οδηγών 5 Α) Άδεια οδήγησης Γ΄ ή C ή Γ΄+Ε ή CE κατηγορίας

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτου ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000

και

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

Δύο (2) μήνες
ΥΕ Εργάτες

για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας

15 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997    Δύο ( 2 ) μήνες

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από  18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας Κάρτας Ανεργίας ή Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ανέργων
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (δίνεται από την Υπηρεσία)
  4. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Μεγαρέων (Δ/νση:  Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη Μέγαρα ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Λόγω της άμεσης και επιτακτικής ανάγκης πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού  και της απαγόρευσης των προσλήψεων και όλων των σχετικών με αυτές διαδικασιών , για το χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων ήτοι την 1η Σεπτεμβρίου 2019 , οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , εντός αποκλειστικής προθεσμίας  τριών (3) ημερών , από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσης στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μεγαρέων και της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου  , ήτοι από σήμερα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο Το πρωτοσέλιδο της άποψης 18/4/2019
Επόμενο άρθρο Γ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ