Υ.Π.ΕΝ. – Προωθεί νέο Μεταλλευτικό Νόμο


Με πρόσχημα τον «εξορθολογισμό των διαδικασιών»,  καταργείται η ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και η ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ!!!

Με νέο νομοσχέδιο που δόθηκε στην δημοσιότητα και είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για 15 ημέρες (28/6/2017 έως 12/7/2017), το Υ.Π.ΕΝ. προωθεί μια σειρά από αλλαγές στην υπάρχουσα νομοθεσία που διέπει τις μεταλλευτικές δραστηριότητες. Η καταληκτική ημερομηνία για την δημόσια διαβούλευση, ήταν η Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017. Με αλλά λόγια, η ημερομηνία που έληγε το χρονικό περιθώριο για τους ενδιαφερομένους ώστε αυτοί να καταθέσουν τις όποιες αντιρρήσεις και προτάσεις τους, ήταν συμπτωματικά, η ημέρα διεξαγωγής του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, περί γνωμοδότησης για τις εξορύξεις βωξίτη στα Γεράνεια Όρη!

Παρατήρηση Πρώτη

Όπως διαβάζουμε στο νέο νομοσχέδιο, στις δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις, καταργείτε η άδεια εκμετάλλευσης, και θέση άδειας έχει πλέον, η μίσθωση του χώρου! Με δεδομένο λοιπόν ότι στα Γεράνεια υπάρχει οριστική παραχώρηση μεταλλευτικών οικοπέδων, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό…

Παρατήρηση Δεύτερη

Στον νέο νόμο, προβλέπεται η κατάργηση των αδειών εγκατάστασης, με απλά λόγια, οι τοπικές πολεοδομικές υπηρεσίες δεν θα έχουν πλέον καμία αρμοδιότητα ενώ αρκεί μια απλή γνωστοποίηση εργασιών, για να ξεκινήσει η μεταλλευτική εταιρία της εξορύξεις…

Παρατήρηση Τρίτη

Δεκαπέντε ολόκληρες ημέρες, που το νομοσχέδιο ήταν σε Δημόσια διαβούλευση από το Υ.Π.ΕΝ. και με δεδομένο ότι ο νέος νόμος, προβλέπει όλες αυτές τις «ειδικές» και «ευεργετικές» διατάξεις για τις μεταλλευτικές εταιρίες,  ποιες ήταν οι αποτρεπτικές ενέργειες έγιναν από πλευράς δημοτικής αρχής;

Σύμφωνα λοιπόν με το ΥΠΕΝ, οι «καινοτομίες» που εισάγονται στο ΝΕΟ ΝΟΜΟ είναι:

• Η διατύπωση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων που αφορούν όλες τις κατηγορίες λατομικών ορυκτών, με παράλληλη κατάργηση των αποσπασματικών διατάξεων και παρεκκλίσεων που είχαν εισαχθεί στο παρελθόν, δημιουργώντας σύγχυση και ευνοώντας την παραβατικότητα. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η γραφειοκρατία και βελτιώνεται η αποδοτικότητα των πόρων της διοίκησης.

  • Ο εξορθολογισμός και η ενιαία αντιμετώπιση των διαδικασιών αλλά και του χρόνου για τις μισθώσεις και τη χορήγηση των εγκρίσεων των λατομείων.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Το μέγιστο χρονικό διάστημα ισχύος των μισθώσεων του δικαιώματος εκμετάλλευσης για όλα τα λατομικά ορυκτά, ορίζεται πλέον στα εβδομήντα (70) χρόνια, ώστε να επιτυγχάνεται η οικονομική βιωσιμότητα των κοιτασμάτων!

β) Η μίσθωση δημοσίων ή δημοτικών  εκτάσεων  γίνεται μέσω δημοπρασίας. Η απευθείας μίσθωση επιλέγεται μόνον εφόσον έχει προηγηθεί σχετική έρευνα και έγκριση των αποτελεσμάτων από την αδειοδοτούσα αρχή.

  • Η απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης της διενέργειας των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης, με στόχο ένα απλό, διαφανές, σαφές και με σταθερούς όρους πλαίσιο.

Έτσι:

α)  Καταργείται η άδεια εκμετάλλευσης. Στις  δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις η μίσθωση επέχει θέση άδειας, ενώ η εκμετάλλευση στις ιδιωτικές υπάγεται σε καθεστώς γνωστοποίησης.

β) Καταργείται η άδεια εγκατάστασης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται με την τεχνική μελέτη, ενώ η άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων γίνεται πλέον με γνωστοποίηση.

  • Η αναμόρφωση της διαδικασίας καθορισμού λατομικών περιοχών εκμετάλλευσης αδρανών υλικών, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια δομικών υλικών σε εθνικό επίπεδο, η ποιότητα των παραγόμενων υλικών με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα και η ένταξη των λατομικών περιοχών στον χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας.
  • Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η ασφάλεια και ο εποπτικός έλεγχος, τίθενται σε αυστηρότερο πλαίσιο,  με συγκεκριμένες διατάξεις που διατρέχουν ολόκληρο το σχέδιο νόμου. Όπως, για παράδειγμα, η ενιαία αντιμετώπιση εγγυητικών για το περιβάλλον.

Νέο πλαίσιο για τα πρόστιμα

Εισάγεται ένα πλήρες παραμετροποιημένο σύστημα καθορισμού προστίμων για παραβάσεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
Με βάση το νέο σύστημα,  λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα και η επαναληπτικότητα της  παράβασης, καθώς και ο συνολικός αριθμός εργαζομένων στο έργο, σε αντίθεση  με το υφιστάμενο πλαίσιο που αφήνει στην κρίση του Επιθεωρητή τον καθορισμό του ύψους του προστίμου. Επιπρόσθετα, παραμετροποιούνται τα πρόστιμα που αφορούν την παράνομη εκμετάλλευση, δηλαδή, τις εξορυκτικές εργασίες που γίνονται χωρίς τις κατά το νόμο εγκρίσεις.
Με το νέο νόμο τα πρόστιμα κλιμακώνονται από 5.000 ευρώ έως 90.000 ευρώ, ανάλογα με τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν από τον παραβάτη (χειρωνακτικά, με χρήση μηχανικών μέσων ή χρήση εκρηκτικών) και τριπλασιάζονται εφόσον η παράβαση τελεστεί για περισσότερες από μία φορές .

 

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ -Τα μεταλλεία βωξίτη είναι η ΒΟΜΒΑ που θα τινάξει στον αέρα την ευρύτερη περιοχή
Επόμενο άρθρο Γ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Η σημασία ενός εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. ως ισχυρό ανάχωμα στην εξόρυξη βωξίτη