ΧΥΤΥ ΜΕΓΑΡΩΝ: Στοιχειά και παράγοντες που απαγορεύουν την χωροθέτηση


Αν ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Σταμούλης δεν είχε αποκρύψει τα έγγραφα που είχαν αποσταλεί από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), υπήρχαν και υπάρχουν πολλά στοιχεία που μπορούσαμε να είχαμε επικαλεστεί στη διαβούλευση που έγινε και έληξε στις 03 Νοεμβρίου 2017, δηλαδή πριν ένα χρόνο περίπου, ώστε να αποκλειστεί το λατομείο “ΣΤΑΜΕΛΟΥ-Ντόσκουρι” από τα προτεινόμενα ΕΑΛΜ για Χ.Υ.Τ.Υ..

Τους λόγους για τους οποίους απέκρυψε το έγγραφο του ΕΔΣΝΑ, που καλούσε ολους τους Δήμους της Αττικής σε διαβούλευση, αλλά και τους λόγους που στο Δημοτικό Συμβούλιο είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα για το θέμα δεν μπορούμε να τους ξερουμε, αποτελούν αντικείμενο άλλης έρευνας και ο καθένας μας μπορεί να τα ερμηνεύσει όπως θέλει.

Το θέμα μας, στη φάση που βρισκόμαστε σήμερα, είναι αν μπορούμε έστω και τώρα να αποκλείσουμε το λατομείο “ΣΤΑΜΕΛΟΥ-Ντόσκουρι”, από τα πέντε (5) προτεινόμενα λατομεία της Δυτικής Αττικής για δομή Χ.Υ.Τ.Υ..

Η υπάρχουσα Νομοθεσία για την χωροθέτηση δομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι:

  1. H Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/1997).
  2. Ο Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/2012).

Στοιχεία της περιοχής του λατομείου “ΣΤΑΜΕΛΟΥ-Ντόσκουρι” και των συνθηκών της γύρω περιοχής

1.Μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών, φαίνεται ότι το Εξοφλημένο Ανενεργό Λατομείο (Νταμάρι) “ΣΤΑΜΕΛΟΥ-Ντόσκουρι” κατά το 80% περίπου είναι δασική εν γένει έκταση των παρ. 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει.

2.Στην περιοχή “ΝΤΟΣΚΟΥΡΙ”, σε περιπτώσεις ισχυρών βροχοπτώσεων, δημιουργούνται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα αφού μέσα από το νταμάρι “ΣΤΑΜΕΛΟΥ-Ντόσκουρι” διέρχονται μεγάλεoς ποσότητες νερού προερχόμενες από τον ορεινό όγκο “ΠΑΤΕΡΑΣ”. Σύμφωνα με ερευνητές του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στις βροχοπτώσεις της 15/11/2017, στο όρος “ΠΑΤΕΡΑΣ” είχαμε ύψος βροχής 200 mm σε διάρκεια 6 ωρών, με τοπικά μέγιστα της τάξης των 120-140 mm/ώρα, ενώ στον πυρήνα του συμβάντος ξεπέρασε τα 200 mm/ώρα. Την τελευταία 20ετία στην περιοχή “ΝΤΟΣΚΟΥΡΙ” είχαμε έξη (6) φορές ισχυρές βροχοπτώσεις με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Στην περιοχή υπάρχει χαρτογραφημένο ατό το Δασαρχείο Μεγάρων ρέμα, που διέρχεται μέσα από το ΕΑΛΜ “ΣΤΑΜΕΛΟΥ-Ντόσκουρι”. Το ρέμα ξεκινά από το όρος  “ΠΑΤΕΡΑΣ” διέρχεται από το λατομείο “ΣΤΑΜΕΛΟΥ-Ντόσκουρι” από την ιδιοκτησία Κλεόβουλου Στάμου, από την ιδιοκτησία Βασιλείου Κόμπουλη και από αγροκτήματα άλλων ιδιοκτητών. Τελικός αποδέκτης των νερών του ρέματος είναι τα επιφανειακά εδάφη στα κατάντη του ρέματος.

3.Στη γύρω από το ΕΑΛΜ “ΣΤΑΜΕΛΟΥ-Ντόσκουρι”, υπάρχουν πολλές γεωτρήσεις με αξιοποιήσιμη υδροφορία στις πτηνοτροφικές μονάδες, στις κτηνοτροφικές μονάδες στις μονάδες παραγωγής λαχανοκηπευτικών προϊόντων, καθώς και σε πολλές Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες στο ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ “Περιβόλι-Παππά”. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε, ότι η οικονομία των Μεγάρων και της Νέας Περάμου, βασίζεται στους τρεις πυλώνες παραγωγής την πτηνοτροφία, την παραγωγή λαχανοκηπευτικών προϊόντων και την κτηνοτροφία. Αν σταματήσει η ύπαρξη αξιοποιήσιμης υδροφορίας από τις γεωτρήσεις και γενικά από τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής των Μεγάρων, η οικονομία των Μεγάρων και της Νέας Περάμου θα υποστεί σοβαρό πλήγμα.

4.Η Βιομηχανία κοπής και διαμόρφωσης πλαστικών τραπεζομάντιλων και μοκετών Σ. ΚΑΙ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. που βρίσκεται εντός ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ “Περιβόλι-Παππά” απέχει 270m από το Εξοφλημένο Ανενεργό Λατομείο “ΣΤΑΜΕΛΟΥ-Ντόσκουρι”.

5.Η μονάδα εκτροφής ορνίθων, 59.000 θέσεων εκτροφής, του Βασιλείου Κόμπουλη απέχει 390m από το Εξοφλημένο Ανενεργό Λατομείο “ΣΤΑΜΕΛΟΥ-Ντόσκουρι”.

6.Στην περιοχή εντός  ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ “Περιβόλι-Παππά”, λειτουργούν πολλές βιομηχανίες και βιοτεχνίες, βρίσκονται σε αποστάσεις από το Εξοφλημένο Ανενεργό Λατομείο “ΣΤΑΜΕΛΟΥ-Ντόσκουρι” που είναι μικρότερες από την απόσταση αποκλεισμού του 1 km όπως στα οικιστικά-πολεοδομικά χωροταξικά και αναπτυξιακά κριτήρια αποκλεισμού.

6.Η Ιερά Μονή Παναχράντου, γυναικείο μοναστήρι, απέχει 940m από το Εξοφλημένο Ανενεργό Λατομείο “ΣΤΑΜΕΛΟΥ-Ντόσκουρι”.

Η ΚΥΑ 114218/1997 δείχνει σαφέστατα ότι από την χωροθέτηση και μετέπειτα λειτουργία ενός Χ.Υ.Τ. μπορεί να υπάρχει σοβαρή επικινδυνότητα στην γύρω αλλά και στην ευρύτερη περιοχή θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία αλλά και βλάπτοντας το περιβάλλον, πράγματα που προστατεύει ο Ν. 4042/2012, αφού επιβάλλει ότι η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον, και ιδίως χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα, χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές και χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Ο Σύμβουλος Υποστήριξης του ΕΔΣΝΑ στην σύνταξη σχεδίου αποκατάστασης και αξιοποίησης των εξοφλημένων ανενεργών λατομείων – μεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικής σε συνέργεια με τις προβλεπόμενες δομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΠΕΣΔΑ Αττικής, για το ΕΑΛΜ “ΣΤΑΜΕΛΟΥ-Ντόσκουρι”, δεν έλαβε υπόψη του κάποιους σοβαρούς κατά το νόμο παράγοντες της περιοχής ώστε η διαχείριση των αποβλήτων να πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον, και ιδίως χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα και χωρίς να προκαλείται όχληση από οσμές.

Αυτοί οι παράγοντες είναι:

Α. δεν λαμβάνεται υπόψη κριτήριο ελάχιστης απόστασης του ΕΑΛΜ “ΣΤΑΜΕΛΟΥ-Ντόσκουρι”, από χώρους με μόνιμη και εποχιακή παρουσία μεγάλου αριθμού ατόμων, καθώς και από υπάρχουσες βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.

Β. δεν λαμβάνονται υπόψη στοιχεία της περιοχής όπως η ποιότητα εδάφους και υπεδάφους, η διάβρωση, τα τεκτονικά χαρακτηριστικά η διαπερατότητα εδάφους και υπεδάφους και η σεισμικότητα, από τη στιγμή που στην περιοχή υπάρχει αξιοποιήσιμη υδροφορία.

Γ. δεν λαμβάνεται υπόψη η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, των υπογείων και επιφανειακών νερών της περιοχής, γνωρίζοντας ότι αφενός η περιοχή των Μεγάρων είναι σεισμογενής και αφετέρου ότι στην περιοχή υπάρχει αξιοποιήσιμη υδροφορία με μεγάλο αριθμό αρδευτικών και υδρευτικών γεωτρήσεων. Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη το βάθος στάθμης των γεωτρήσεων και η απόστασή τους από το λατομείο “ΣΤΑΜΕΛΟΥ-Ντόσκουρι”.

Δ. δεν λαμβάνεται υπόψη το υπάρχον ρέμα που διέρχεται μέσα από το λατομείο “ΣΤΑΜΕΛΟΥ-Ντόσκουρι” και οι τελικοί αποδέκτες στην περιοχή.

Ε. δεν λαμβάνονται υπόψη τα ανεμολογικά στοιχεία της περιοχής, αφού στην περιοχή πνέουν κατά το μεγαλύτερο διάστημα Βορειοδυτικοί και Βόρειοι άνεμοι, με αποτέλεσμα οι τυχόν οσμές να οχλούν την πόλη των Μεγάρων και την πόλη της Νέας Περάμου

Ζ. δεν λαμβάνεται υπόψη η δασική μορφή που έχει το 80% περίπου της έκτασης του ΕΑΛΜ “ΣΤΑΜΕΛΟΥ-Ντόσκουρι”.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, εστάλη από ομάδα πρωτοβουλίας έγγραφο στον ΕΔΣΝΑ (που συμπληρώνει το από 19/10/2018 έγγραφό, που πρωτοκολλήθηκε στον ΕΔΣΝΑ με Α.Π. 11717/24.10.2018) με όλα τα πρόσθετα στοιχεία και πλήρη τεκμηρίωση με χάρτες, και αιτείται τον αποκλεισμό του Εξοφλημένου Ανενεργού Λατομείου (ΕΑΛΜ) “ΣΤΑΜΕΛΟΥ-Ντόσκουρι”, την αφαίρεσή του από τους πίνακες προτεινομένων ΕΑΛΜ για Χ.Υ.Τ.Υ., κα να μην προχωρήσουν τη χωροθέτησή του.

                                                                     

Παναγιώτης Γ. Σκλαβούνος

Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο Το πρωτοσέλιδο της άποψης 1/11/2018
Επόμενο άρθρο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ο Δήμαρχος έρχεται όχι απλά δεύτερος αλλά τελευταίος…